НАШИТЕ УСЛУГИ

Консултиране, 3D дизайн и изграждане на изложбени щандове.

КОНСУЛТИРАНЕ

Нашият екип от експерти ще ви помогне да изберете най-добрия вариант за Вашия щанд според последните тенденции в дизайна.

3D ПРОЕКТ

Ще Ви помогнем да визуализирате идеите си и да добиете реална представа как ще изглежда Вашият щанд за изложение или търговско обзавеждане.

ИЗГРАЖДАНЕ

Прецизно и качествено изграждане на Вашия щанд с внимание към детайла.

ДРУГИ УСЛУГИ

Освен изграждане на изгложбени щандове, KT Fair and Exhibitions предлага дизайн и конструкция на временни търговски обекти и шоуруми.

ТЪРГОВСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Дизайн, проект и изграждане на търговски обекти.

ВРЕМЕННИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Този тип обекти е подходящ за презентиране и повишаване на интереса към даден продукт или услуга.

ШОУРУМИ

Изграждаме обекта, от който имате нужда за Вашия бизнес.

Нашата работа

Дизайнерски щандове, типова конструкция, 3D проекти и търговски обекти.

Предстоящи събития

ЗА НАС

КТ Fairs&Exhibitions извършва изграждане на щандове за панаири, изложби, базари и търговско обзавеждане.

Повече от 25 години нашият екип от специалисти създава уникални дизайнерски и интериорни решения за всеки бизнес.
Наши лоялни клиенти през годините са утвърдени компании като BMW, Jaguar, Lukoil, Audi, Shell, Adress, IPO Мотокари, Index-6, Helios Metal Center, Sika, Jacobs, Bristot, Матраци Paradise.
Направете бизнеса си конкурентоспособен и разпознаваем от аудиторията – за да реализирате продукцията си с лекота на целевите пазари. Рекламата пред точните клиенти е най-краткият път за постигане на тази цел. Екипът на KT Fairs&Exhibitions ще ви помогне да създадете и установите ясна брандова идентичност и визуален облик на своята фирма. В раздел Събития можете да разгледате някои от предстоящите изложения в страната и Европа, където да презентирате бизнеса си на световно ниво.

КОНТАКТИ

ФОРМУЛЯР ЗА КОНТАКТ

Оставете ни съобщение и ние ще се свържем с Вас.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

АДРЕС: 4204 Царацово, България, ул. Лиляна Димитрова

ТЕЛЕФОН: (+359) 888 563434

EMAIL: contacts@kt-company.com

МЕНИДЖЪР КЛИЕНТИ:
М. АНГЕЛОВА
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

OUR SERVICES

Consulting, 3D projects and exhibition stand building.

CONSULTING

Our team of experts will help you choose the best option for your exhibition stand, following the latest design trends.

3D PROJECT

We will help you visualize your ideas and get a clear idea how your exhibition stand or retail store is going to look.

BUILDING

Precise and high quality building of your exhibition stand with attention to details.

OTHER AREAS WE EXPERTISE

Along with exhibition stand building, KT Fairs and Exhibitions offers design and construction for temporary shops and showrooms.

RETAIL DESIGN

Design, project and retail store building.

TEMPORARY SHOPS

This concept is convenient for companies who want to present and build interest in their product or service.

SHOWROOMS

We build your space, for the purposes of you business.

Our work

Designer and system stands, 3D projects and retail design.

Upcoming Events

ABOUT THE COMPANY

КТ Fairs&Exhibitions offers designer and system stand constructions for fairs, exhibitions, bazaars and retail premises.

Our team of specialists has more than 25 years of experience in creating unique design and interior solutions for every business.
Our loyal clients over the years are distinguished companies like BMW, Jaguar, Lukoil, Audi, Shell, Adress, IPO Lifts, Index-6, Helios Metal Center, Sika, Jacobs, Bristot, Paradise Mattresses.
Make your business competitive and recognizable to your clients – to place your product with ease on targeted markets. Advertising to the right audience is the fastest way of reaching this goal. Our team will help you create and establish a clear brand identity and visual style for your business. In the Events section you can browse some of the upcoming exhibitions in Bulgaria and Europe, where you can expand your business to global markets.

CONTACT US

CONTACT FORM

Leave us a message and we will get to you.

HEAD OFFICE

ADDRESS: 4204 Tsaratsovo, Bulgaria, Lilyana Dimitrova str.

PHONE: (+359) 888 563434

EMAIL: contacts@kt-company.com

ACCOUNT MANAGER:
M. ANGELOVA
WE ARE SOCIAL

OUR CLIENTS